کلمات معرب : کلماتی هستند که نشانه های اعراب آنها با تغییر عوامل وتغییر نقششان عوض می شود

*منظور از عوامل همان حروف عامل از قبیل حروف نصب .جر . جزم و غیره می باشد .

کلمات مبنی : کلماتی هستند که حرکت حرف آخر آنها در تمام موقعیتها ثابت است و تغییر نمی کند


ادامه مطلب ...