1_ نوع کلمه(اسم، فعل، حرف)

2_ نوع اسم(منظور نامی است که علمای علم صرف برای اسم مورد نظر تعیین کرده‌اند مانند: اسم اشاره، ضمیر، اسم آلت، اسم جنس و...)

3_ تعداد(مفرد، مثنی، جمع)

4_ جنس(مذکر یا مؤنث)


ادامه مطلب ...