أنْ: اینکه.........»أن یَذهَبَ (‌اینکه برود)          لَنْ:هرگز نـ.........»لَنْ یَضْرِبوا(هرگز نمی زنند)
کَیْ:برای اینکه......»کَیْ یَخرُجَا(برای اینکه خارج شوند)      اذَنْ:در این هنگام..........»إذَنْ أجلِسَ(در این هنگام می نشینم)