أنْ: اینکه.......»أن یذهبَ ( اینکه برود)

لَنْ :‌ هرگز نـ ........»لَنْ یَضرِبُوا ( هرگز نمی زنند)

کَیْ : برای اینکه........»کَیْ یَخرُجا ( برای اینکه خارج شوند)

إذَنْ : در این هنگام.........»إذَنْ أجلِسَ ( در این هنگام می نش