مقاله های بسیار عالی (صرف و نحو عربی)

 صیغه تعجب  تعجب
 ویژگی و نحوه‏ی کاربرد "موصول حرفی"  تمییز اعداد
 موصول حرفی  عوامل مؤثر در کاربرد "مصدر مؤول"
 ادات استفهام  احکام "بدل" و "مبدل منه"
 تأویل "موصول حرفی" و "صله" به "مصدر"  اشکال "بدل" و "مبدل منه"
 ارتباط "تمییز" و "حال"  بَدَل
 أسماء سِتّه  اصل در "تمییز"
 تمییز  اصل در حال
 اقسام حال  حال
 ادات جواب  اسم "لا"ی نفی جنس
 "لا"ی نفی جنس  الفاظ نیابت کننده از فاعل
 حرف ردع  ادات استقبال
 مفعول معه  اصل در "مفعول فیه"
 مفعول فیه  ادات نفی
 مفعول‏له  اصل در "مفعول‏له"