انواع الف ولام
1- حرفی
2- اسمی(مخصوص موصول)
3-لمحیه

ادامه مطلب ...