1- تعریف:کلمه ای است که به خودی خود دارای معنایی مستقل و در نخستین کاربرد خود، با هیچ یک از زمانهای سه گانه، همراه نبوده است.          مانند : علی ، بحر ، ناصر ، شریف و....

.......................... منبع...........»http://mohamadqaderi.blogfa.com/post/16  


ادامه مطلب ...