بسم الله الرحمن الرحیم

مصدر. 1

تفاوت های مصدر اصلی و میمی.. 1

اهمیت این موضوع.. 2

که تفاوت مصدر اصلی و مصدرمیمی از حیث لفظ و معنا چیست؟. 2

تعریف لغوی مصدر.. 2

تعریف مصدر اصلی.. 3

تعریف مصدرمیمی.. 4

تفاوت های لفظی.. 4

1.1)مصادر ثلاثی مجرد. 5

1.2) مصادر ثلاثی مزید. 6

نوع باب... 6

ماضی.. 6

مضارع.. 6

مصدر.. 6

مثال.. 6

1.3) مصادر رباعی مجرد. 7

1.4)مصادر رباعی مزید. 7

2) وزن مصدرمیمی.. 7

تفاوت های معنوی.. 8

نتیجه

 


ادامه مطلب ...