برای فعل، بجز تقسیم فعل به ماضی و مضارع و امر، می توان 
هفت زمان دیگر بیان کرد که عبارتند از: 


ادامه مطلب ...