انواع کلمه:

1-مفرد 2- مرکب

انواع مرکب:

1-مرکب تام(مرکب اسنادی) 2-مرکب ناقص

انواع مرکب ناقص:

1-مرکب ناقص تقییدی(مرکب اضافی-مرکب وصفی) 2- مرکب ناقص غیر تقییدی

انواع مرکب ناقص غیر تقییدی

1- در حکم یک کلمه(مرکب مزجی) 2- در حکم یک کلمه نیست(مانند منک)


ادامه مطلب ...