مصادر ثلاثی مجرد:    

چنانکه یاد شد، مصادر افعال ثلاثی مجرد، دارای وزنهای بسیار است.   در زیر تعدادی از آنها دیده می شود.


ادامه مطلب ...