انواع الف ولام:
 
1- حرفی
2- اسمی(مخصوص موصول)
3-لمحیه

ادامه مطلب ...