اسم جنس جمعی و  فردی(نام دیگر آن شبه جمع است)


ادامه مطلب ...