1- باب مبتدا و خبر

2-سیوطی نکره و معرفه

3- سیوطی - نواسخ

4- سیوطی - معرب و مبنی