1-لما یکتب( ماضی نقلی منفی):هنوزننوشته است.

2-لما کَتَبَ :هنگامی که نوشت.

3-لم یکتب(ماضی ساده منفی):ننوشت.


ادامه مطلب ...