عربی آسان

آموزش زبان عربی به زبان ساده و آسان

♦♦♦قواعد اعلال♦♦♦

♦♦♦قواعد اعلال♦♦♦ صرف ساده-محمد رضا طباطبائی-پاورقی مصطفی خراسانی-صفحة81 تدوین:‌مجیدعلیپورمقدم - مدرسه علمیه سیادت ♦قاعدة اول:....» حرکتشان به ماقبل داده می شود[وخودشان ساکن می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1167 بازدید

مصدر2

 مصادر ثلاثی مجرد:  چنانکه یاد شد،مصادرافعال ثلاثی مجرد،دارای وزنهای بسیار است در زیرتعدادی از آنهادیده می شود « نَصْر، عِلْم، شُغل، رَحمَة، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 142 بازدید
خرداد 94
1 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
2 پست
دی 92
5 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
15 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
6 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
متصرف
1 پست
مصدر
1 پست
فعل_تعجب
1 پست
نواسخ
1 پست
ظرف_لغو
1 پست
تابط_شرا
1 پست
ادات_نصب
1 پست
ضمیر
1 پست
متصل
1 پست
منفصل
1 پست
مرفوعی
1 پست
حرفی
1 پست
الف_و_لام
1 پست
وضعی
1 پست
فردی
1 پست
جمعی
1 پست
اسم_جنس
2 پست
شبه_جمع
1 پست
هشت_مشتق
1 پست
مشتق
1 پست
اضافه
2 پست
اسم_جمع
1 پست
زائد
1 پست
مزحلقه
1 پست
ترکیب
1 پست
تجزیه
1 پست
شرط
1 پست
بعید
1 پست
التزامی
1 پست
نقلی
1 پست
حرف_جر
1 پست