اصول تجزیه و ترکیب

      برای تجزیه کلمه ها ( یعنی تعیین نوع کلمه ها )  در زبان عربی باید در آغاز واژه ها را به سه دسته تقسیم کرد :

الف – اسم .   ب – فعل .    ج – حرف .

اگر واژه ی مورد نظر اسم بود ، باید عنوان های زیر گفته آید :

1 -  متصرّف ، غیر متصرّف .

 2 – عدد اسم : مفرد ، مثنّی ، جمع .

                   تعیین انواع جمع : سالم مذکر ، سالم مؤنّث ، تکسیر( یا مکسّر ) 

3 – جنس اسم : مذکّر ، مؤنّث .

4 – جامد ، مشتقّ .

                  تعیین انواع جامد : مصدریّ ، غیر مصدریّ .

                  تعیین انواع مشتقّ : اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفة مشبّهه ، اسم مبالغه ،

                  اسم تفضیل ، اسم مکان ، اسم زمان ، اسم آلة ( * ).

5 – نکره ، معرفه .

                  تعیین انواع معرفه : ضمیر ، عَلَم ، اسم اشاره ، اسم موصول ، معرفه به  

                  أل ، معرفه به اضافه .

6 – مُعرَب ، مبنیّ .

7 – تقسیم اسم معرب از نظر حرف آخر : منقوص ، مقصور ، ممدود ، صحیح الآخِر .

8 – منصرف ، غیر منصرف .    

 

 

اگر واژه ی مورد نظر فعل بود ، باید عنوان های زیر گفته آید : 

 

1 – جامد ، متصرّف . 

2 – زمان فعل : ماضی ، مضارع ، أمر .

3 – صیغه ی فعل :

                       الف – مفرد ، مثنّی ، جمع .

                       ب – مذکّر ، مؤنّث .

                       ج – غائب ، مُخاطب ، متکلّم .

4 – مجرّد ، مزید .

                  تعیین انواع مزید : باب إفعال ، تفعیل ، مفاعلة ، تفاعل ، انفعال ، افتعال ،  

                                          تفعّل ، استفعال .

5 – ثُلاثی ، رُباعیّ .

6 – صحیح ، معتلّ .

                     تعیین انواع صحیح : سالم ، مضاعف ، مهموز .

                     تعیین انواع ادغام در فعل های مضاعف : واجب ، جایز ، ممتنع .*

                     تعیین انواع معتلّ : مِثال ، أجوف ، ناقص ، لفیف .

                     تعیین انواع إعلال : به اسکان ، به قلب ، به حذف .

7– لازم ، متعدّی .

8 – مبنیّ للمعلوم ، مبنیّ للمجهول .

9 – معرب ، مبنیّ . 

 

اگر واژه ی مورد نظر حرف بود ، باید عنوان های زیر گفته آید :  

1 – نوع حرف . به عنوان مثال :

              حروف جرّ ، حروف ناصبه ، حروف جازمه ، حروف نافیه ، حروف

              مشبّهة بالفعل ، حروف استفهام ، حروف عطف ، حروف استقبال ،

             حرف نهی ، نفی جنس ، حروف شرط ، حروف نداء ، حرف تعریف و...

2 – عامل و غیر عامل بودن .

3 – نوع بِناء : مبنیّ بر : ضمّ ، فتح ، کسر ، سکون .

 

چند مثال کاربردی برای اجرای " تجزیه " :

 

1 – الأطبّاء یستعملون البصل فی علاج بعض الأمراض .( عربی 1 عمومی ، درس 10 ، ص  109)

 

الأطبّاء : اسم ، جمع تکسیر و مفرد آن " طبیب ، مذکّر ، مشتقّ و صفة مشبّهه ، معرفه به أل ، معرب ، ممدود             ،غیرمنصرف .

یستعملون : فعل مضارع ، جمع مذکّر غائب ، مزید ثُلاثیّ از باب " استفعال " ، صحیح و سالم ، متعدّی ، معلوم                  ، معرب.

البصل : اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد غیر مصدریّ ، معرفه به أل  ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف .

فی : حرف جرّ ، عامل ، مبنیّ بر سکون .

علاج : اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد مصدریّ ، معرفه به اضافه ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف .

بعض : اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد غیر مصدریّ ، معرفه به اضافه ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف .

الأمراض : اسم ، جمع تکسیر و مفرد آن " مرض " ، مذکّر ، جامد مصدریّ ، معرفه به أل ، معرب ، صحیح الآخر                ، منصرف .

 

1 –راقِبواحرکاتِ صاحب المزرعة حتّی تُخبِرونی عنها حین أرجِعُ .(عربی2غیر علوم انسانی،درس ششم -ص76)

 

راقبوا :فعل أمر،جمع مذکّر مخاطب،مزید ثُلاثیّ از باب مفاعلة ،صحیح و سالم ،متعدّی ،معلوم،مبنیّ.                                                                

حرکات : اسم ، جمع سالم للمؤنّث ، جامد مصدریّ ، معرفه به اضافه ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف .

صاحب : اسم ، مفرد ، مذکّر ، مشتقّ و اسم فاعل ، معرفه به اضافه ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف .

المزرعة :  اسم ، مفرد ، مؤنّث ، مشتقّ و اسم مکان ، معرفه به أل ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف .

حتّی : از حروف ناصبه ، عامل ، مبنیّ بر سکون .

تخبرو : فعل مضارع ، جمع مذکّر مخاطب ، مزید ثُلاثیّ از باب إفعال ،صحیح و سالم،متعدّی،معلوم ،معرب.

نـ : حرف ، نون وقایه ، مبنیّ بر کسر .

ی :  اسم ، ضمیر متصل للنصب أو للجرّ ، متکلّم وحده ، معرفه به ضمیر  ، مبنیّ بر سکون  .

عن : حرف ، عامل جرّ ، مبنیّ بر سکون .

ها : اسم ، ضمیر متصل للنصب أو للجرّ ، للغائبة ، معرفه به ضمیر  ، مبنیّ بر سکون . 

حین : اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد غیر مصدریّ ، نکره ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف .

أرجع : فعل مضارع، للمتکلم وحده ، مجرّد ثُلاثیّ ، صحیح و سالم ، لازم ، معلوم ، معرب .

 

2 – ما کنتُ أفهم کلام أمّی .( عربی 3 غیر علوم انسانی ، درس پنجم ص 71 )

 

ما : حرف نفی ، غیر عامل ، مبنیّ بر سکون .

کنت : فعل ماضی ، متکلّم وحده ، مجرّد ثلاثیّ ، معتلّ و أجوف ، مبنیّ بر سکون .

أفهم : فعل مضارع، للمتکلم وحده ، مجرّد ثُلاثیّ ، صحیح و سالم ، متعدّی ، معلوم ، معرب .

کلام : اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد مصدریّ ، معرفه به اضافه ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف .

أمّ : اسم ، مفرد ، مؤنّث  ، جامد مصدریّ ، معرفه به اضافه ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف .

ی : اسم،ضمیر متصل للنصب أو للجرّ،متکلّم وحده،معرفه به ضمیر ،مبنیّ بر سکون .

 

3 – متی أصبحتَ یا أدنی الوری فطنا فصیحا ؟! ( عربی پیش دانشگاهی ، درس ششم ص 50 )

 

متی : اسم استفهام ، نکره ، مبنیّ بر سکون .

أصبحت : فعل ماضی ، للمخاطب  ، مزید ثلاثیّ از باب " إفعال " ، صحیح و سالم  ، مبنیّ بر سکون .

یا : حرف ندا ، غیر عامل ، مبنیّ بر سکون .

أدنی : اسم ، مفرد ، مذکّر ، مشتقّ و اسم تفضیل ، معرفه به اضافه ، معرب ، مقصور ، غیرمنصرف .

الوری : اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد غیر مصدریّ ، معرفه به أل  ، معرب ، مقصور ، منصرف .

فطنا : اسم ، مفرد ، مذکّر ، مشتقّ و صفة مشبّهه  ، نکره ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف .

فصیحا : اسم ، مفرد ، مذکّر ، مشتقّ و صفة مشبّهه  ، نکره ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای ترکیب کلمه ها – البته به جز حرف ها -  ( یعنی : تعیین نقش واژه ها در درون جمله ها ) و جمله ها در زبان عربی باید در آغاز همه ی آن ها را درچهار دسته ی بزرگ تقسیم بندی کرد :

 

الف -  مرفوعات .    ب – منصوبات .    ج – مجرورات .    د – مجزوم .

 

مرفوعات به نام های زیر معروف هستند :

1 – فاعل                                                             6 – اسم افعال مقاربه 

2 – نائب فاعل                                                       7 – خبر حروف مشبّهة بالفعل

3 – مبتدا ( مخصوص به مدح ، مخصوص به ذمّ * )            8 – خبر لای نفی جنس

4 – خبر                                                               9 – توابع ؛ اگر متبوع ، مرفوع باشد .

5 – اسم افعال ناقصه                                              10 – فعل مضارع ؛ اگر همراه حروف -

                                                                                  ناصبه و ادوات شرط نباشد .                                                                                                             

 

 

منصوبات به نام های زیر معروف هستند :

1 – مفعول به ( متعجَّب منه ، استغاثه ، مندوب ، إغراء ، تحذیر  )  

2 – مفعول مطلق                                  10 – اسم حروف مشبّهة بالفعل                                                

3 – مفعول فیه                                     11 – اسم لای نفی جنس                                                    

4 – مفعول له                                       12 – خبر افعال ناقصه                                           

5 – مفعول معه                                     13 – خبر افعال مقاربه                                          

6 – حال                                              14 – توابع ؛ اگر متبوع ، منصوب باشد .

7 – تمییز                                             15 – فعل مضارع ؛ اگر همراه حروف ناصبه بیاید                                                      

8 – مستثنی                                                           

9 – منادَی

 

 

 

 

إعراب رفع و نصب در اسم و فعل مشترک است

 

 

مجرورات

 مجرورات به نام های زیر معروف هستند :

1 – مجرور به حرف جرّ

2 – مضاف إلیه

3 – توابع ؛ اگر متبوع ، مجرور باشد .

 

 

مجزوم به نام زیر معروف است :

1 - مضارع مجزوم ؛ وقتی که همراه حروف جازمه یا ادوات شرط بیاید .

2 – مضارع مجزوم ؛ وقتی که ادوات شرط همراه ندارد اما در پاسخ به -

                             فعل های طلبی به کار رود . 

 

 

توابع جمع تابع به معنی پیرو می باشد که مراد از آن ها نقش هایی است که در إعراب تابع و پیرو إعراب کلمه ی پیش از خود هستند .

توابع به 5 دسته تقسیم می شوند :

1 – صفت 2 – عطف بیان 3 – عطف به حروف ( یا معطوف )

4 – بدل 5 – تأکید

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

چند مثال کاربردی برای اجرای ترکیب :

 

1 – یُبشّرالله المؤمنَ برحمته . ( عربی 1 ، عمومی ، درس نهم ، ص 103 ) 

 

یبشّر : فعل مضارع مرفوع ؛ چون ادوات ناصبه و جازمه همراهش به کار نرفته است .

الله : فاعل و مرفوع .

المؤمن : مفعول به و منصوب .

رحمة : مجرور به حرف جرّ ، و ( برحمة ) جارّ و مجرور.

 ـه : مضاف إلیه و مجرورمحلّا .

                                                                        

2 – من طلب العلی سهر اللیالی . ( عربی 2 غیر علوم انسانی ، درس هفتم ، ص 89 )

 

من : مبتدا و مرفوع محلّا .

طلب : فعل شرط و مجزوم محلّا .

العلی : مفعول به و منصوب تقدیرا .

سهر : جواب شرط و مجزوم محلّا .

اللیالی :  مفعول به و منصوب ظاهرا .

جمله ی ( طلب العلی سهر اللیالی ) خبر مبتدا و مرفوع محلّا .

 

3 – واترک الحرص تعش فی راحة . ( عربی 3 غیر علوم انسانی ، درس ششم ، ص 86 )

 

و : ـــــــ

اترک : فعل و فاعل آن ضمیر مستتِر " أنت " جمله فعلیّه .

الحرص : مفعول به و منصوب .

تعش : فعل و فاعل آن ضمیر مستتر " أنت " جمله فعلیّه ، فعل مضارع مجزوم (و علامت آن سکون ) 

         مجزوم است چون در پاسخ به فعل طلبی ( اترک ) به  کار رفته است .

فی : ــــــــ

راحة : مجرور به حرف جرّ ، و ( فی راحة ) جارّ و مجرور .

 

4 – عسی العاملُ أن یتمتّعَ بمکانة رفیعة . ( عربی 2 علوم انسانی ، درس سیزدهم ، ص 155 )

 

عسی : از افعال مقاربه و اسم آن ( العامل ) و جمله اسمیّه .

العامل : اسم " عسی " و مرفوع .

أن : ــــــــ

یتمتّع : فعل و فاعل آن ضمیر مستتر " هو " جمله فعلیّه منصوب محلّا خبر عسی ؛ مضارع منصوب بـ " أن " .

بـ : ـــــــ

مکانة : مجرور به حرف جرّ ، و " بمکانة " جارّ ومجرور .

رفیعة : صفة و منصوب به تبعیّت از موصوف ( مکانة ) .

 

5 – ما أجمل الدین و الدنیا إذا اجتَمعا . (عربی 3 علوم انسانی ، درس سیزدهم ، ص 156 )

 

ما : مبتدا و مرفوع محلّا ( مای تعجّبیّه ) .

أجمل : فعل و فاعل آن ضمیر مستتر" هو " ، جمله ی فعلیّه خبر مرفوع محلّا .

الدین : مفعول به و منصوب ( متعجَّب منه )

و : ــــــ

الدنیا : معطوف ومنصوب به إعراب تقدیریّ .

إذا : ظرف منصوب محلّا ( یا : مفعول فیه )

اجتمعا : فعل و فاعل آن ضمیر بارز " الف " ، جمله ی فعلیّه و مضاف إلیه و مجرور محلّا .

 

5 – «وعدالله المؤمنین و المؤمنات جنّات تجری من تحتها الأنهار»(عربی پیش دانشگاهی ، درس اوّل ،ص7 )

 

وعد : فعل و فاعل آن " الله " جمله فعلیّه .

الله : فاعل و مرفوع .

المؤمنین : مفعول به اوّل و منصوب به " یاء "چون جمع مذکّر سالم است .

و : ــــــــ

المؤمنات : معطوف و منصوب به " کسره " چون جمع مؤنّث سالم است .

جنات : مفعول به دوم و منصوب به " تنوین جرّ " چون جمع مؤنّث سالم است .

تجری : فعل وفاعل آن " الأنهار " جمله ی فعلیّه صفت و منصوب محلّا به تبعیّت از موصوف ( جنّات ) ؛ مضارع                مرفوعبه اعراب تقدیری .

من : ـــــــ

تحت : مجرور به حرف جرّ ، و " من تحت " جارّ و مجرور ( حال است برای الأنهار

ها : مضاف الیه و مجرور محلّا .

الأنهار : فاعل ( برای : تجری ) ومرفوع .

 

 

نمونه هایی از تجزیه و ترکیب

    

 

 


1 – إنّ کثیرا من الناس معتقدون أنّ هناک أشخاصا مُنحُوا قدرة علی قلب التراب ذهبا بعصاً سحریّة . ( ص 9 )

 

إنّ :  از حروف مشبّهة بالفعل ( ناسخة ) ، عامل نصب ، مبنیّ بر فتح . / ــــــــــــ .

کثیرا : اسم ، مفرد ، مذکّر ، مشتقّ ( صفة مشبّهة از مصدر کَثرة ) ، نکره ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف . / -

         اسم "  إنّ " و منصوب ، جمله اسمیّه و ابتدائیّه .       

من : حرف جرّ ، عامل ، مبنیّ بر فتح ( برای بر طرف کردن التقای ساکنین ) ./ ـــــــــــ .

الناس : اسم ، مفرد ( یا : اسم جمع ) ، مذکّر ، جامد غیر مصدریّ ، معرفه بـ أل ، معرب ، صحیح الآخر ،                    منصرف ./ مجرور به حرف جرّ ، و " من الناس " جارّ ومجرور .

 

معتقدون : اسم ، مفرد ، مذکّر ، مشتقّ ( اسم فاعل از مصدر " اعتقاد "  ) ، نکره ، معرب ، صحیح الآخر ،                      منصرف ./  خبر " إنّ " و مرفوع  به " واو " ، چون جمع مذکّر سالم است ( علامت اعراب فرعی )

 

أنّ : از حروف مشبّهة بالفعل ( ناسخة ) ، عامل نصب ، مبنیّ بر فتح . / ــــــــــــ .

هناک : اسم ، غیر متصرّف ، معرفه ، مبنیّ بر فتح . / خبر مقدّم " إنّ " و مرفوع محلّا .

أشخاصا : اسم ، جمع تکسیر مفرد آن " شخص " ، مذکّر ، جامد غیر مصدریّ ، نکره ، معرب ، صحیح الآخر ،

              منصرف . / اسم مؤخّر " أنّ "  و منصوب .

منحوا : فعل ماضی ، للغائبین ، مجرّد ثلاثیّ ، صحیح و سالم ، متعدّی ، مبنیّ للمجهول ، مبنیّ برضمّ . / فعل و نائب فاعل آن ضمیر بارز" واو " جمله فعلیّه و جمله ی وصفیّه ومنصوب محلّا به تبعیّت از موصوف ( أشخاصا ) .

قدرة : اسم ، مفرد ، مؤنّث ، جامد مصدریّ ، نکره ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف . /  مفعول به دوم و منصوب .

        ( مفعول به اول ، همان  ضمیر بارز " واو " است که پس از مجهول شدن فعل ، نائب فاعل آن گشته               است . )

علی : حرف جرّ ، عامل ، مبنیّ برسکون ./ ـــــــــــ . 

قلب :  اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد مصدریّ ، معرفه ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف . /  مجرور به حرف جرّ و

        " علی قلب " جارّ ومجرور .

التراب : اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد غیر مصدریّ ، معرفه بـ أل ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف . /  مضاف إلیه

           و مجرور ( مجرور لفظا و منصوب محلّا ؛ چون مفعول به اول شبه فعل " قلب " می باشد ؛ و مصدر قلب             از فعل" قَلَبَ " و دو مفعولی است . )   

ذهباً : اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد غیر مصدریّ ، معرفه بـ أل ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف . /  مفعول به دوم

        " قلب " و منصوب .

بـ : حرف جرّ ، عامل ، مبنیّ برکسر ./ ـــــــــــ .

عصاً : اسم ، مفرد ، مؤنّث ، جامد غیر مصدریّ ، نکره ، معرب ، مقصور ، منصرف . / مجرور به حرف جرّ و مجرور

          تقدیرا و " بعصا "  جارّ و مجرو ر .

سحریّة : اسم ، مفرد ، مؤنّث ، جامد غیر مصدریّ ، نکره ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف . / صفت و مجرور به

            تبعیّت از موصوف ( عصا ) . 

 

 

2 – لا تکن رطبا فتعصرَ و لا یابسا فتکسرَ . ( ص 42 )

 

لا : حرف نهی ، عامل جزم ، مبنیّ بر سکون . / ـــــــ .

تکن : فعل مضارع ، للمخاطب ، مجرّد ثلاثیّ ، معتلّ و أجوف ( در آن اعلال به حذف صورت گرفته است ) ، معرب .

        / از افعال ناقصه و اسم آن ضمیرمستتر " أنت " جمله اسمیّه و ابتدائیّه .

رطبا : اسم ، مفرد ، مذکّر ، مشتقّ ( صفة مشبّهة از مصدر " رطب " ) ، نکره ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف .

        / خبر " تکن " و منصوب .

فـ : حرف ( فاء سببیِه ) ، عامل نصب ، مبنیّ بر فتح . / ــــــــــ .

تعصر : فعل مضارع ، للمخاطب ، مجرّد ثلاثیّ ، صحیح و سالم ، متعدّی ، مبنیّ للمجهول ، معرب . / فعل و نائب فاعل

          آن ضمیرمستتر " أنت " جمله ی فعلیّه و جواب طلب ؛ مضارع منصوب ( عامل نصب فاء سببیّ ) .

و : حرف عطف ، غیر عامل ، مبنیّ بر فتح .

لا : حرف نهی ، عامل جزم ، مبنیّ بر سکون . / ـــــــ .

یابسا : اسم ، مفرد ، مذکّر ، مشتقّ ( اسم فاعل از مصدر " یُبس " ) ، نکره ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف .              / خبر" تکن " محذوف و این حذف به قرینه ی لفظی صورت گرفته است . و جمله ی " لا تکن " یابسا ،            عطف است به جمله ی : لا تکن رطبا ، وعطف از نوع جمله به جمله می باشد .

فـ : حرف ( فاء سببیِه ) ، عامل نصب ، مبنیّ بر فتح . / ــــــــــ .

تکسر :  فعل مضارع ، للمخاطب ، مجرّد ثلاثیّ ، صحیح و سالم ، متعدّی ، مبنیّ للمجهول ، معرب . / فعل و                نائب فاعل آن ضمیرمستتر " أنت " جمله ی فعلیّه و جواب طلب ؛ مضارع منصوب ( عامل نصب فاء                  سببیّ ) .

 

3 – و أسوأ الناس تدبیرا لعاقبة     من أنفق المال فی ما لیس ینفعه .( ص 81 )

 

و : حرف عطف ، غیر عامل ، مبنیّ بر فتح . / ـــــــــ .

أسوأ : اسم ، مفرد ، مذکّر ، مشتقّ ( اسم تفضیل از مصدر " سوء " ) ، معرفه ، معرب ، صحیح الآخر ،غیر                 منصرف ./ مبتدا و مرفوع .

الناس : اسم ، مفرد ( یا : اسم جمع ) ، مذکّر ، جامد غیر مصدریّ ، معرفه بـ أل ، معرب ، صحیح الآخر ،                    منصرف ./ مضاف الیه و مجرور.

تدبیرا :  اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد مصدریّ از باب تفعیل ، نکره ، معرب ، صحیح الآخر ، منصرف . /  تمییز                   نسبتو منصوب

لـ : حرف جرّ ، عامل ، مبنیّ برکسر ./ ـــــــــــ .

 

عاقبة : اسم ، مفرد ، مؤنّث ، جامد مصدریّ ( گرچه بر وزن فاعل است )  ، نکره ، معرب ، صحیح الآخر ،                    منصرف ./  مجرور به حرف جرّ و " لعاقبة " جارّ و مجرور .

من : اسم ، موصول عامّ ، معرفه ، مبنیّ بر سکون . / خبر و مرفوع محلّا .

أنفق : فعل ماضی ، للغائب ، مزید ثلاثیّ از باب إفعال با یک حرف زائد ، صحیح و سالم ، متعدّی ، مبنی           &nb

/ 1 نظر / 757 بازدید
رستمی

"بسم الله الرحمن الرحیم" سلام علیکم بحمدالله کتاب اصول کاربردی تجزیه و ترکیب چاپ شده و آماده بهره برداری است وامیدست موجب رضایت حضرت ولی عصر(عجل تعالی فرجه الشریف)قراربگیرد وبدینوسیله به حضور عزیزتان خاطرنشان می کنیم که: • « اصول کاربردی تجزیه و ترکیب » کتابی آموزشی است که رویکرد اصلی آن، بیان قواعد کاربردی تجریه و ترکیب است؛ • جلد اول، کتاب تجزیه است که دربردارنده مطالب ذیل است: 1. اصول کاربردی تجزیه: « اصل تفکیک »،« اصل تشخیص » و ... . 2. « در محضر اهل بیت علیهم السلام» و «در محضر قرآن»؛ که در بردارنده تمرین های هدفمند تجزیه‌ای است. 3. « لغت شناسی و ترجمه »؛ لغت شناسی عامل مهمی در توانایی تجزیه است،مخاطب در کمترین فرصت با تعداد زیادی از لغات قرآن آشنا می شود. 4. « مروری بر صرف »؛ در این قسمت دانش پژوه با کمترین تمرین ها، مباحث اصلی علم صرف را مرور می‌کند. جهت تهیه کتاب باشماره 09370547008تماس حاصل نمایید ودرصورت امکان به فضلا و دانش پژوهان و طلاب محترم