(( اقسام لام در زبان عربی ))

*(( اقسام لام در زبان عربی ))  :

1- لام إبتدا : همان حرف إبتدا است که فقط در ابتدای کلام می آید تا بعد از خود را تأکید کند موارد آن عبارت است از :
الف – هرگاه مبتدا پیش از خبر بیاید مانند:( لأنتم أشدُ رهبةً )

ب- خبر پیش از مبتدا آمده باشد :( لعالمٌ علیٌّ )

2- لام إستغاثة :در إستغاثه غالباً مستغاثٌ به با( لََ )مفتوح ومستغاث له یا لأجله با(لِ) مجرور به کار می رود مانند :( یا لَرجال الأمن لِلحریقِ)

 (لَ) حرف استغاثه للمستغاث به، عامل جرّ، مبنی علی الفتح

(لِ) حرف استغاثه للمستغاث له، عامل جرّ، مبنی علی الکسر

3- لام تأکید : این لام برای تأکید نفی پیش از خود می آید وبه آن حرف جحد نیز    گفته اندو به شرطی عمل می کند که پیش از آن کان منفی (ماکان،لم یکن و...) بیاید

مانند: ( ماکان اللهُ لِیظلم العبیدَ، لم یکن اللهُ لِیغفرَ لَهم) که لام تأکید با فعل مضارع پس از خود جارّ ومجرور خواهد بود.

 4-لام تعلیل : همان لام ناصبه است که در حقیقت بعد از آن (أن) مقدر است و علت وقوع فعل را می رساندمانند :( أُدرس لِتنجحَ) أی لِنجاحکَ.

5- لام أمر :برای ساختن فعل أمر از صیغه های غائب ومتکلم وتمام صیغه های فعل مجهول(غائب،مخاطب ،متکلم) از لام أمر استفاده می شود مانند:

 ( لِِیکتب، لِیکتبوا،لِنکتب        لِیُکتَبوا، لِتُکتَب)  

*حرکت لام أمر کسره ولی جایز است بعد از ( واو،ثُمّ،فاء و...)ساکن شود مانند:

(فلیُنصف الأبریاءُ)

6- لام موطئة للقسم :هرگاه جواب قسم با (لام وإن شرطی ) ویا (لام وقد )بیاید مانند:

 (لَئن شکرتم لَأزیدنّکم )-(لقد قام علیّ)که در این صورت لام موطئة للقسم گفته می شود

زیرا جواب را برای قسم خوردن آماده می کند .

7-لام جرّ: اسم ظاهر وضمیر را مجرور می کند مانند: ( لَکَ الحمد)(وُضع للنّاسِ)

لام جردر معانی زیر استعمال می شود:

-  إختصاص: (المالُ لزیدٍ )   

- تعلیل: (ضربتُه للتأدیبِ )

- زائده : (ردف لکم  )النمل /72

 - به معنی« عن» دزصورتی که با ماده ی قول همراه باشد :  (و قال الذین کفروا للذین  

امنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیه )  أحقاف/6

- به معنی «واو» در قسم برای تعجب : (لله لا یوخر الاجل  )

8- لام جواب : که در جواب (لو ،لولا) می آیدمانند (لولاکَ لَما خلقتُ الأفلاکَ)

 (لَ) =حرف جواب، غیر عامل، مبنی بر فتح

9- لام الفارقة :برای تشخیص (إن) مخففه از (إن) شبیه به لیس باید به خبر إن مخففه

از مثقله (لَ) إضافه کرد که به آن لام فارقه گویند مانند :    ( إن هذان لَساحران)

 (لَ) = حرف الفارقة، غیر عامل ، مبنی بر فتح

10- لام تقویة: حرف زایدی که برای تقویت میآید مانند :(أنت فعّالٌ لِما ترید)

11:لام مزحلقه:برسرإسم وخبر إنّ می آید به شرطی که إسم آن مؤخر باشد مانند:    

( إنَّ عندی لَقلماً )  و خبر آن نیز  باید شروط زیر را داشته باشدتا لام مزحلقه برسر آن بیاید:

الف- خبرآن مؤخر ومثبت باشد (إنّنا لَََمقیمون علی الوفاءِ)

ب- خبر آن فعل ماضی جامد باشد (إنَّ زیداً لَنعمَ الرجلُ )

ج- خبر آن فعل ماضی متصرف مقرون به قد باشد ( إنّکَ لَقد أصبتَ إلی المرضِ)

د- خبر آن فعل مضارع باشد (إنّکَ لَتَقول الصوابَ )

*- لام مزحلقه بر سر ضمیر فصل هم داخل می شود مانند : (إنّ هذا لَهو الحقُ)

12- لام زاید :(هیهات هیهات لِما توعدون ) لَ = حرف جرّ زائد، عامل ، مبنی برکسر

منابع و مآخذ  

1- إبن هشام أنصاری،قطر الندی وبلالصدی، چاپ اول، قم ،إنتشارات سید الشهداء ،1409ق

2- بدیع یعقوب، إمیل، موسوعة الصرف والنحو،  الطبعة الأولی، بیروت، دارالعلم للملایین 1988،م

3- حسینی ، سید علی ،الأسس العمدیة فی القواعد العربیة ،چاپ ششم، قم ، دارالعلم، 1369ش

4- تقیه، محمد حسن، روش نوین تجزیه وترکیب در زبان عربی ،چاپ سوم، قم ،دانشگاه قم 1383،ش

5- الشرتونی، رشید، مبادی العربیة ،قم، دارالعلم للمطبوعات، 1368ش

6- قربانی، روح اله، آموزش قواعد صرف ونحو، چاپ اول، قم، دارالعلم 1372ش

7- نجفی اسداللهی، أحمد، دروس دار العلوم العربیة، چاپ هفتم ،تهران، انتشارات دانشگاه، 1361ش

 

/ 1 نظر / 1307 بازدید
دبیر عربی

باسلام وعرض خسته نباشید اززحمات شما به عنوان یک دبیر عربی تشکر می کنم.