تلخیص اصول (حلقه 1)

فهرست:

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فهرست حلقه یک :

فهرست حلقه یک : 1

توضیحات.. 8

خصوصیات حلقه یک:. 8

انچه باید در حلقه یک اموخت :. 9

تذکر :. 9

مقدمه. 10

نمودار کلی حلقه یک.. 12

مقدمات.. 13

تعریف علم اصول. 13

تعریف علم فقه : 13

مقدمه : 13

اجزای تشکیل دهنده استنباط : 14

تعریف علم اصول : 15

موضوع علم اصول: 15

فایده علم اصول (علم الاصول منطق الفقه ). 15

اهمیت علم اصول و علم فقه:. 16

رابطه اصول با فقه (الاصول و الفقه یمثلان النظریه و التطبیق). 17

تاثیر گذاری "فقه بر اصول" و" اصول بر فقه"  (التفاعل بین الفکر الاصولی والفکر الفقهی):. 17

ایا استنباط جایز است ؟:. 18

معانی اجتهاد : 19

حکم:. 20

تعریف حکم: 20

اقسام حکم. 21

اقسام حکم تکلیفی : 21

اقسام حکم وضعی : 21

فهرست  مباحث اصلی : 21

چرا مباحث اصلی به این چهار بخش تقسیم شد ؟. 22

مباحث اصلی : بخش اول حجیت قطع. 23

مباحث اصلی : بخش دوم ادله محرزه. 25

مقدمه یک : تقسیم بندی :. 25

مقدمه دو : فهرست ادله محرزه:. 26

مباحث اصلی ادله محرزه :دلیل شرعى.. 27

قسم اول دلیل شرعى لفظى.. 27

بحث اول:دلیل شرعی لفظی بر چه دلالت میکند ؟. 27

مقدمات :. 27

مقدمه اول : تعریف دلالت و وضع : 27

تعریف دلالت لفظی :. 27

قول اول : منشأ دلالت ذاتی است... 30

قول دوم : منشأ دلالت  , غیر ذاتی (وع) است... 30

مسلک اعتبار : وضع یعنی اختصاص لفظ به معنی.. 30

مسلک قرن اکید : وضع یعنی قرن اکید ( نزدیکی شدید ) بین تصور لفظ و تصور معنی.. 31

تکرار مباحث به شکل جدول : 32

مسلک تعهد : هر متکلمی تعهد میکند که هر وقت لفظی را گفت قصد تفهیم معنی داشته باشد. 34

مقدمه دوم :استعمال. 35

آیااستعمال یک لفظ در چند معنی(مدلول تصدیقی اول) جایز است؟. 35

دلیل اخوند. 35

مقدمه : 35

دلیل اخوند : 36

تقریر محل نزاع.. 37

استعمال حقیقی و مجازی.. 38

قد ینقلب المجاز حقیقة. 39

مقدمه سوم : معنی حرفی و اسمی.. 39

توضیح بحث... 40

مقدمه چهارم: مدلول تصوری و تصدیقی.. 42

جمله خبریه و انشاییه. 44

مقدمه پنجم : عناصر مشترکه لغوی.. 45

مباحث اصلی (دلیل شرعی لفظی بر چه دلالت میکند) ؟. 45

1-                                                    صیغه امر بر چه دلالت میکند ؟. 45

2- صیغه نهی بر چه دلالت میکند ؟. 46

3-                                              اطلاق بر چه دلالت میکند ؟. 46

4-                                             عموم بر چه دلالت میکند ؟. 47

فرق مطلق و عام: 47

5-                                                                                  قیدها(شرط , غایت, وصف) بر چه دلالت میکند ؟. 47

جمله ,مفهوم داشته باشد یا نه چه فرقی دارد ؟. 49

بحث دوم ایا دلالت حجت است ؟(حجیت ظهور). 49

بحث سوم راه اثبات صدور. 51

ادله محرزه :قسم دوم :دلیل شرعى غیر لفظى.. 52

سیره عقلا : 52

سیره متشرعه : 52

فرق سیره متشرعه و عقلا: 52

مباحث اصلى ادله محرزه :دلیل عقلی.. 53

قسم اول رابطه دو حکم با یکدیکر : 56

الف - رابطه دو حکم تکلیفی.. 56

اجتماع امر و نهى.. 57

ادله جوازى: 58

ادله امتناعى : 58

ب- رابطه  دو  حکم وضعی : 59

ج- رابطه یک  حکم وضعی و یک حکم تکلیفی(هل تستلزم الحرمة البطلان). 59

آیا هر فعل حرامى , باطل است ؟ یعنى آیا رابطه تلازم است ؟. 59

معاملات... 59

عبادات... 59

رابطه حکم و موضوع.. 60

مراحل جعل حکم تکلیفى.. 60

تعریف موضوع : 61

رابطه حکم مجعول و موضوع.. 61

کشف حکم : 61

رابطه حکم مجعول و متعلق.. 61

مقدمه. 61

رابطه حکم مجعول و متعلق.. 62

کشف حکم. 62

رابطه حکم مجعول و مقدماتش... 62

مقدمه. 62

مقدمه واجب (مقدمه وجود ). 63

رابطه داخل حکم واحد. 64

مقدمه1: 64

مقدمه2: 64

رابطه دو حکم مجعول ضمنى : تلازم. 64

اشکال: 65

جواب... 65

سؤال جرا رابطه تلازم است ؟. 65

رابطه دو حکم  استقلالی : عدم تلازم. 66

کشف حکم. 66

مباحث اصلى : بخش سوم اصول عملیه. 67

شک بدوى بدون حالت سابقه. 68

اصل اولى عقلى : 68

اصل ثانوى شرعى.. 70

مقدمه: 70

شک مقرون با علم اجمالى.. 71

آیا علم اجمالى نیز مثل علم تفصیلى(قطع) حجت است ؟ بله. 72

در چه زمانى علم اجمالى حجت نیست ؟. 73

موارد تردد(شک بدوى یا علم اجمالى). 73

استصحاب.. 74

مباحث اصلى :بخش چهارم تعارض ادله. 75

تعارض دو دلیل محرز: 75

دو دلیل محرز شرعى : 75

"دو دلیل عقلى " یا  " یک دلیل عقلی و یک شرعی". 76

تعارض دو اصل عملی: 77

یک دلیل محرز با یک اصل عملی.. 77

قاعدهای اصولی(عناصر مشترکه) در حلقه یک.. 78

**************************

توضیحات خصوصیات حلقه یک:

1-   عبارت پردازی :

دراین کتاب خیلی اوغات  , اصل مطلب یک خط است اما مصنف دو صفحه آنرا با عبارات مختلف توضیح میدهد7 یا 8 بار تکرار میکند و اگر استاد و شاگرد  این مطلب را ندانند  در فهم حلقه دچار مشکل میشوند

2-   الفاظ مترادف :

  مصنف فراوان  از الفاظ مترادف استفاده میکند گاهی , تا 9 یا10 لفظ

مثال : عناصر مشترکه ,  قواعد کلی , خیوط عامه , مناهج کلی , اصول عامه و .... که منظور مصنف از همه انها یکی است

3-   لغات جدید

4-   هندسه و چینش جدید دارد

5-   اصطلاحات و مطالب مهم و لازم که گاها در کتب دیکر ذکر نشده است

6-   نکات جدید اصولى

انچه باید در حلقه یک اموخت :

1-               اصطلاحات اصولی

2-               قول مصنف و دلیل ان

3-               فهم کتاب و قدرت ترکیب و ترجمه ان

4-               لیست کردن عناصر مشترکه و دلایل ان

5-               ربط مباحث

تذکر :

1-    نکاتى که در این جزوه آمده و خارج از حلقه یک است , لازم نیست که طلبه حتما آنها رابفهمد بلکه مهم فهم خود حلقه یک است

2- در صورت لزوم میتوان به حلقه دو رجوع کرد

 

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید