ضَمیرُ الفَصل

                                 
                                    ضَمیرُ الفَصل

این جمله را ترجمه کنید .

« الـعاقِـلُ الّذی یَستَـفیدُ مِن الـتـَّـجارِب . »    

 کدام ترجمه درست است ؟

الف) خردمندی که از تجربه ها استفاده می کند .q      ب) خردمند کسی است که از تجربه ها استفاده کند. q

می بینید که هرچند ترجمه دوم منطقی تر است اما ترجمه اوّل نیز می تواند درست باشد.

 اگر جمله را این طور بخوانیم ترجمه اوّل نیز درست است .

  « الـعاقِـلُ ، الّذی یَستَـفیدُ مِن الـتـَّـجارِب . » 

اکنون این جمله را بخوانید و ترجمه درستِ آن را معلوم کنید .

« الـعاقِـلُ هـوَ الّذی یَستَـفیدُ مِن الـتـَّـجارِب . » 

الف) خردمندی که از تجربه ها استفاده می کند .q      ب) خردمند کسی است که از تجربه ها استفاده کند. q

 

در اینجا بی گمان ترجمه دوم درست است .

 چه چیزی موجب شد ابهام و اشتباه در معنای جمله از بین برود ؟

ضمیرِ « هـوَ » موجب شد این اشتباه صورت نگیرد .

به این ضمیر در اصطلاح می گویند « ضمیرِ فَصل » .

ضمیر فصل علاوه بر از بین بردنِ ابهام در معنای جمله موجبِ تأکیدِ مفهومِ جمله نیز می شود.

 پس ترجمه درست ترِ جمله « الـعاقِـلُ هـوَ الّذی یَستَـفیدُ مِن الـتـَّـجارِب . »  چنین است :

 « تنها خردمند است که از تجربه ها استفاده می کند. »

 

ضمیر فصل، میانِ مبتدا و خبر و یا آنچه در اصل مبتدا و خبر بوده است قرار می گیرد و خودش از نظر ترکیب نقشی ندارد .

 

 

? التمرینُ الأوّلُ : مَیـِّـزْ ضمیرَ الفصل فیما یَأتی . ثُـمَّ تَرجِم العبارات

/ 0 نظر / 123 بازدید