60 نکته مهم و کنکوری عربی

1-لما یکتب( ماضی نقلی منفی):هنوزننوشته است.

2-لما کَتَبَ :هنگامی که نوشت.

3-لم یکتب(ماضی ساده منفی):ننوشت.

4-لایکتب(نهی):نبایدبنویسد.

5-فعل برای جمع مکسرغیرعاقل چه قبل ازآن وچه بعدازآن به صورت مفرد مؤنث آورده می شود.

6-فعلهایی که به سکون ختم می شوند هر گاه به  ال  برسند سکون آنها به کسره تبدیل می شودچنین  کسره ای را

کسره ی عارضی می نامیم.                   کانت التلمیذه:کانتِ التلمیذه.

7-فعلی که تشدیدروی حرف آخرآن یعنی روی  لام الفعل باشد مضاعف است.

8-هرگاه پاسخی با لا و نعم شروع شده باشد حتماً درسؤال آن کلمات  هل  یا  أ  استفاده شده است.

9- فعلهای باب  انفعال وتفاعل همیشه لازم می باشد.

10-فعل ناقص ماضی اگر بروزن فَعِلَ  باشد فقط در صیغه ی سوم حرف عله ی آن حذف می شود(رَضِیَ) واگرچنین نباشد

درصیغه های 3 ، 4، 5 حرف عله ی آن حذف می گردد.(هَدَی  دعا)

11- همزه ی امر باب افعال همیشه  فتحه  می گیرد.

12-کلماتی مانند  اتصال ، اتَّحد ، یتَّجه  که دومین حرف کلمه  ت  می باشد حتماً متعلق به باب افتعال است.

13-نون وقایه نقش ندارد.(حروف نقش ندارند.)

14-درفعلهای مضارع ناقص  واوی (یدعو)صیغه های جمع مذکرباصیغه های جمع مؤنث ازنظر ظاهری شبیه هم هستند.

15-درمصدرهای مزید همزه اگر درآخرکلمه وبعداز   الف   آمده باشد،قبلاً حرف عله بوده است.(انحناء:انحنای)

16-کلماتی مانند  إقامه ، إشاره ، إستراحه که بروزن  إفاله  یا  إستفاله  هستند.

الف-حتماً اجوف هستند.

ب-حتماً باب إستفعال یا إفعال هستند.

ج-حتماً درآنهااعلال به حذف صورت گرفته است.

17-فعلی که به حرف عله ختم شده است اگر به باب  تفعل و تفاعل برود درمصدر،ضمه ماقبل آخرآن به  کسره  تبدیل

 می شود.

18-انواع مَن:                  الف-هرکس:اسم شرط

                                    ب-کسی که:اسم موصول

                                   ج-چه کسی:اسم استفهام

19-حروفی مانند ما ، إلی ، علی چون به الف ختم شده است مبنی برسکون ، ودرفعل ماضی حرکت لام الفعل آخرین حرف اصلی معیار است.(ذهبتُ:مبنی برسکون)

20-فعلهای امرغایب ومتکلم  معرب وامرمخاطب مبنی می باشد.

21-"مع"دائم الإضافه ونقش کلمه بعدازآن همیشه مضاف الیه است.

22-فعل مضارع ناقص یا لفیف درحالت رفع چون نمی تواند ضمه بگیرداعراب آن تقدیری است امادرحالت نصب چون کاملاً

معمولی وبا فتحه می باشداعراب آن ظاهری ودرحالت جزم چون حرف عله حذف می شود اعراب آن فرعی است.

                            (یسقِی:تقدیری)              (لن یسقیَ: اصلی)                  (لم یسقَ:فرعی)

23-اسمهای اشاره وموصول درصورتی که مثنی باشند  معرب  هستند.

24-اعراب اسمهای ممدود(الف وهمزه)ظاهری می باشد.

25-اگربعداز اسم مبتدا دو اسم مرفوع بیایدودروسط آنهاضمیرمتصلی بکاررفته باشد،خبردرچنین حالتی ازنوع جمله ی اسمیه است.                  (المسجدُ بابُهُ مفتوحٌ.)

26-اسم افعال ناقصه نمی تواند ضمیرمنفصل باشد.

27-اولین کلمه ی بعداز  مای کافه  مبتدا است نه اسم إنَّ.

28-اسم لای نفی جنس  ال وتنوین نمی گیرد و مبنی برفتح است.

29-مای تعجب همیشه مبتدا ومحلاً مرفوع است.

30-اولین کلمه ی بعدازضمیرفصل ،خبراست ونوع خبر مفرد است.

31-به اندازه ی فعلهای معلوم هرعبارت در آن عبارت فاعل وجوددارد.

32-اگربعدازاسم اشاره کلمه ای بیایدکه برزمان دلالت کندخود اسم اشاره ،مفعول فیه به شمار می رود،اسم ال داروجامدبعد از

اسم اشاره عطف بیان است.

33-اولین کلمه ی بعداز "کم "پرسشی همیشه مفرد،منصوب،نکره وازنظر نقش تمییز می باشد.

34-"جیِّداً"اگربعدازاسم معرفه بیاید " حال"  واگربعدازاسم نکره بیاید"صفت"می باشد.

                        (قرأتُ کتاباً جیِّداً. )                                 (قرأتُ الکتابَ جیِّداً. )

35-اگربعدازکلمات "کل وبعض"کلمه ای بیایدکه برزمان دلالت کند خود کل بعض نقش "مفعول فیه"می گیرد.

                                        (یزداد المسلمون کلَّ یومٍ اعتماداًعلی أنفسهم.)

36-جمله ای که مرجع آن نکره باشد"وصفیه"وجمله ای که مرجع آن معرفه باشد" حالیه ومحلاًمنصوب است.

37-اعداد"1و2"همیشه "صفت"وتابع ماقبل خود می باشد.

38-کلمات "ابن وبنت"اگربین  دو علم قرارگیرد"عطف بیان"وکلمه ی بعداز آن همیشه "مضاف الیه"است.

39-کلمات "کل،جمیع،أنفس"اگرباضمیرمتصل همراه باشدبه شرطی که مرجع ضمیردرجمله آمده باشد"تأکید"به شمار

می روند.

40-جمع های مکسری مانند"دفاتر،مصابیح،حوادث،ظواهر"که سومین حرف آنها  الف  می باشدوبعداز الف بیش ازیک حرف

آمده است"غیرمنصرف"می باشند.

41-معدود و اعداد"1تا99"  تمییز  به شمارمی رودوهمیشه مفردومنصوب است.

42-ادات شرط اگربرسرفعل ماضی بیایندبه صورت مضارع ترجمه می شود.

43-کلماتی مانند"علیِّ، ولیَّ ،إنسانیَّ" که دارای "یّ"هستندمنقوص نمی باشند بلکه صحیح الآخر هستند.

44-اعداد"1تا19"به جز"12"مبنی برفتح هستند.

45-بعدازلای نفی جنس " فعل"  نمی آید.

46-اولین کلمه ی منصوب بعدازافعال ناقصه حتماً" خبرافعال ناقصه" واعراب آن منصوب است.

47-طریقه ی ساختن تمییز:فاعل جمله اصلی رابه آخرجمله می بریم و آن رابه صورت منصوب در می آوریم وکلمه ی بعد از فاعل رابه صورت فاعل می آوریم.

               جَفَّت اوراقُ هذه الشجرهِ فی الخریف.                   جَفَّت هذه الشجرهُ فی الخریفِ اوراقاً.

48-جمله ای که فعل آن لازم است فقط از فاعل وجمله ای که فعل آن متعدی است از مفعول ، می توان "تمییز"ساخت.

49-هرگاه بین موصوف وصفت ،مضاف الیه فاصله بیندازد"صفت"به صورت معرفه به ال می آیددرحالی که موصوف

معرفه به اضافه است.                 (هم عبادُ اللهِ الصالحون) 

50- درجواب "کیف" از"حال" استفاده می کنیم وحال مفردباید" نکره،منصوب ومشتق"باشدوازنظرجنس وتعدادتابع "ذوحال" باشد.                                     کیف رأیتَ صدیقکَ؟  رأیتُهُ مبتسماً.

51-فاعل فعل تعجب همیشه ضمیرمستتر "هو "می باشد.

52-درجواب" لماذا" یا" لِمَ "از"مفعول له" استفاده می کنیم ومصدر ومنصوب می باشد.

53-"خبر"اگر"مشتق" باشدازنظرجنس وتعداد بامبتدامطابقت داردواگرخبر"جامد"باشدلازم نیست که ازنظرجنس بامبتدای خودمطابقت کند.                   الحکمهُ کنزُ المؤمن.             الحکمه مفیدهٌ فی حیاه الإنسان.

54-کلمه های "خیر وشر" اگردرجمله به معنی" بهتروبهترین" و"بدتروبدترین" باشد،"اسم تفضیل" محسوب می شود.

55-اگرکلمه ای بروزن "أفعل" باشد وبر"رنگ وعیب "دلالت کند"صفت مشبهه" است ودیگر"اسم تفضیل" نیست ومؤنث آن بروزن"فعلاء" می آید.                   أخضر، أحمر، أبکم،أعمی                 خضراء،حمراء،بکماء،عمیاء

56-کلیه مصادر اعم ازمجردومزید" جامد"هستند.

57-ادات شرط عبارتند از:إن ،مَن ، ما ، أینما ، کیفما ، مهما .  إن "حرف" وبقیه" اسم "هستند.

58-ازفعل متعدی ،فعل مجهول ساخته می شود.ولی ازفعل لازم وامرنمی توان فعل مجهول ساخت.

59-صیغه ی ماأفعل فعل تعجب نامیده می شود.

*اولین کلمه بعد ازفعل تعجب ،"متعجب منه" است که بایدمنصوب باشد.

*مای تعجب درماأفعل" مبتداومحلاًمرفوع" است وجمله ی فعلیه بعدازآن" خبر"محسوب می شود.

*فعل تعجب همیشه بروزن" ماأفعل" می آیدوبه صورت مؤنث، مثنی وجمع ذکرنمی شود.

*فاعل فعل تعجب همیشه ضمیرمستتر"هو" واسم منصوب بعدازآن متعجب منه ،"مفعول به"محسوب می شود.

60-اسمی که دارای" ال" باشد بعد از" أیها وأیتها" بیایداگرجامدباشد" عطف بیان" واگرمشتق باشد"صفت" است.

/ 1 نظر / 51 بازدید
Hadi F

خوب بود...