ادات شرط:

 

اِنْ : اگر   

مَنْ: هرکس

مَا: هرچه

مَهْما: هرگاه  

مَتی: هروقت

یفما:هرگونه

اَینما: هرجا

أنَّی(انّا): هرجا

حیثُما:هرجا

..............................»اِن تنصُرْ اَنصُرْ   «اگر یاری کنی، یاری می کنم»
*ادات شرط دوفعل مضارع را جزم می دهند

*********************** ××××××*******************

 

اسلوب شرط:

 

۱)ادوات شرط:۱-کدامند؟ان،من،ما و... ۲-کدام مورد حرف است؟ان

 

۲)عمل ادوات شرط چگونه است؟فعل شرط و جواب شرط را مجزوم(یا محلا مجزوم)می کنند!

 

۳)اگر ادوات شرط بر سر فعل ماضی بیایند:۱-از نظر ظاهر فعل=بدون تاثیر ۲-از نظر معنی=مفهومآن به مضارع تبدیل می شود. ۳-از نظر اعراب=محلا مجزوم

 

۴)معنی فعل شرط و جواب شرط...:۱-فعل شرط:مضارع التزامی۲-جواب شرط:مستقبل یا مضارع اخباری

 

۵)فعل شرط می تواند ماضی باشد در حالیکه جواب شرط مضارع باشد یا برعکس.

 

۶)جواب شزط گاهی یک جمله ی اسمیه است.در این صورت حتما پس از "فاء"جزاء می آید.من آمن بالله فهو فائز. محلا مجزوم.

 

ادوات شرط

 

 

 

۱-ادوات شرط عبارتند از:ان،من،ما،اینما،کیفما،مهما،متی.

 

-"ان"حرف وبقیه اسم هستند.

 

 ۲-بعد از ادوات شرط،بلافاصله یک فعل به عناون فعل شرط قرار می گیرد و جواب شرط نیز یک فعل و یا یک جمله است.

 

۳-ادوات شرط،فعل و جواب شرط را مجزوم می کنند.

 

یادآوری:اگر فعل یا جواب شرط مضارع باشد در صیغه های چهار گانه(یفعل،تفعل،افعل،نفعل)مجزوم به سکون و دارای اعراب فرعی و در افعال خمسه(یفعلان،تفعلان،یفعلون،تفعلون،تفعلین)مجزوم به حذف نون و دارای اعراب فرعی و در فعل های معتل ناقص مجزوم به حذف حرف عله و دارای اعراب فرعی است.

 

 ۴-اگر فعل یا جواب شرط ماضی باشد  محلا مجزوم می شود ،زیرا فعل ماضی مبنی است ولی مفهوم فعل از نظر زمان به مضارع تبدیل می شود.

 

۵-جواب شرط ممکن است به صورت جمله ی اسمیه باشد که در این صورت بعد از "فاء جواب شرط"قرار میگیرد مانند"من  یجتهد  فی اعماله  فهو فائز"

 

*ادات شرط،فعل شرط،   جواب شرط محلا مجزوم

 

۶-اعراب "من" و "ما"ی شرط:اگر فعل شرط لازم باشد و یا فعل متعدی باشد که مفعول به آن ذکر شده است.این اسامی،مبتدا و محلا مرفوع هستند.ولی اگر پس از این اسامی،فعل متعدی واقع شود که مفعول به آن ذکر نشده باشد،این اسامی،مفعول به و محلا منصوب هستند.


/ 2 نظر / 4633 بازدید
amin

مرسی.مطالبتون خیلی خوب بود[چشمک]

علیرضا

ممنون