# قواعد_اعلال

♦♦♦قواعد اعلال♦♦♦

♦♦♦قواعد اعلال♦♦♦ صرف ساده-محمد رضا طباطبائی-پاورقی مصطفی خراسانی-صفحة81 تدوین:‌مجیدعلیپورمقدم - مدرسه علمیه سیادت ♦قاعدة اول:....» حرکتشان به ماقبل داده می شود[وخودشان ساکن می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1169 بازدید