# متصل

انواع ضمیر

         مخاطب/ غائب/ متکلم ضمایر منفصل  مرفوع (فاعلی) ضمایر منفصل  منصوبی (مفعولی) فعل ماضی ضمایر متّصل مرفوع   (فاعلی) فعل مضارع   ضمایر متّصل مرفوع (فاعلی) ضمایر متّصل ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5924 بازدید