# مصدر

مصدر2

 مصادر ثلاثی مجرد:  چنانکه یاد شد،مصادرافعال ثلاثی مجرد،دارای وزنهای بسیار است در زیرتعدادی از آنهادیده می شود « نَصْر، عِلْم، شُغل، رَحمَة، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید